مقطع کارشناسی ارشد

دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد، مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد و نیز کلیه فرم های مورد نیاز در این صفحه قرار داده شده است. لطفاً آیین نامه را به دقت مطالعه کرده و با رعایت کلیه مفاد آن در صورت نیاز فرم های مربوطه را از قسمت نمونه فرم ها انتخاب کرده و پس از تکمیل به دانشکده ارائه نمایید تا در صورت نیاز به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال شود.