مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد

مسير صفحه: ریشه > فارسی > مدیریت ها > مدیریت تحصیلات تکمیلی > مقطع کارشناسی ارشد > مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد

دانشجویان گرامی متن کامل مجموعه مقررات و آیین نامه های آموزشی کارشناسی ارشد پیوست می باشد. لطفاً به طور کامل مطالعه کرده و مفاد آن را مد نظر قرار دهید.

  1. M._Sc._regulation(1).pdf