سوالات متداول

مسير صفحه: ریشه > فارسی > مدیریت ها > مدیریت تحصیلات تکمیلی > مقطع کارشناسی ارشد > سوالات متداول

برای وارد شدن نمره پایان نامه در کارنامه پس از دفاع چه باید کرد؟ در صورتی که گزارش دفاع و فرم J از دانشکده به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال شده است، دانشجو باید یک نسخه کارنامه فارسی غیررسمی از اداره بررسی سوابق و امور کارنامه واقع در طبقه اول آموزش گرفته و به تحصیلات تکمیلی مراجعه کند. پس از تأیید کارشناس مربوطه در تحصیلات تکمیلی دانشجو مجدداً به اداره بررسی سوابق و امور کارنامه مراجعه می کند و نمره وارد کارنامه خواهد شد.

چه مدت پس از دفاع فرم J باید به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال شود؟ حداکثر 2 ماه پس از تاریخ دفاع فرم J باید از دانشکده به مدیریت تحصیلات تکمیلی ارسال شود در غیر این صورت نمره دفاع به صورت P وارد کارنامه خواهد شد.